Általános szerződési feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a tokesildiko.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77-6:81. §§ alapján megírt Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a weboldalunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § 10. pontja szerinti távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Makó Tamás EV
Székhely: 4933, Beregsurány
Adószám: 77864136-1-35
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@tokesildiko.hu
Telefonos elérhetőség: +36305978630, +3620/469-2322
Számlaszám: 11773384-02931320

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

 • Cég neve: DotRoll Kft.
 • Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország
 • Adószám: 13962982-2-42
 • Bankszámlaszám: 11713005-20406563 (OTP Bank NyRt.)
 • IBAN: HU06-11713005-20406563-00000000
 • SWIFT kód: OTPV-HU-HB
 • Telefon: +36-1-432-3232
 • Fax: +36-1-432-3231
 • E-mail: support@dotroll.com
 • Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Tárhelyszolgáltató: DotRoll Kft.

2. Az ÁSZF céljai, tartalma, elfogadása, közzététele

Makó Tamás EV (a továbbiakban: Szolgáltató) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az internetes áruház szolgáltatásait, azok igénybevételének feltételeit, fontos tudnivalóit, lényeges körülményeit. Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az irányadók.  A weboldal szolgáltatásainak vásárló (fogyasztó) (továbbiakban: Vásárló) általi igénybevételének előfeltétele az ÁSZF elfogadása. Ha a Vásárló a szolgáltatásokat igénybe veszi, terméket rendel, szolgáltatást vásárol, ezek az ÁSZF elfogadásának minősülnek.

3. Az ÁSZF hatálya, korlátozás

A szolgáltató elsősorban a Magyarország területéről beérkező megrendeléseket fogadja el. Határokon túli megrendeléseket a Szolgáltató kizárólag egyedi, minden részletre kiterjedő írásos megállapodás esetén fogad. Minden más megrendelés, külön értesítés nélkül is, érvénytelen. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

4. Rendelési információk

A megjelenített termékek a weboldalon keresztül, online rendelhetőek meg. Online rendelés esetén a Magyar Post Zrt. vagy Foxpost átvétellel történhet meg a kiszállítás.

A rendelés menete:

A. A Vásárló a megfelelő adatok kitöltése után a megrendelésre kattintva küldheti el megrendelését.

B. Miután véglegesítette rendelését, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

C. Fizetési módja és menete

Személyes átvétel esetén lehetőség van a termék átvételekor készpénzes fizetésre vagy banki átutalással rendezni.

Postai úton vagy futár szolgálattal történő szállítás esetén banki átutalással történő fizetés lehetséges.

5. A megrendelések feldolgozása

Az elfogadott megrendelés feldolgozási határideje, a visszaigazolástól számítva 1 munkanap.

6. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt termékek kiszállítása a Magyar Posta Zrt. vagy a Foxpost Zrt. segítségével történik ennek díjszabása:

1 darab könyv esetén Magyar Posta ajánlott levél (+1350Ft)
2 vagy több darab esetén Foxpost automatába (+1499 Ft) vagy MPL automatába (+1435 Ft) vagy MPL futár házhozszállítással (2399 Ft)

7. Szállítási határidő

Az átutalás beérkezésétől, illetve esetleges hiányzó szállítási információk (Pl. csomagautomata megnevezése) pótlásától számított maximum 4-5 munkanap.

8. Postai szállítással kapcsolatos információk

A postai küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.

9. Elállás joga

A Rendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló esetében alkalmazhatóak. A Vásárló (fogyasztó) a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a Vásárló (fogyasztó) él elállási jogával, úgy ezt a Szolgáltatóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). A Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a Vásárló (fogyasztó) felé. A Vásárló (fogyasztó) elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a Vásárlót (fogyasztót) terheli.

Amennyiben a Vásárló (fogyasztó) elállási jogát gyakorolja, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül köteles a Vásárlónak (fogyasztónak) az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni(a termékek árát). A Szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a Vásárló (fogyasztó) hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén a Szolgáltató a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Szolgáltató követelheti a Vásárlótól (fogyasztótól) a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót (fogyasztót) terhelik.

10. Kellékszavatosság, termékszavatosság

A. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással (Szolgáltató) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

B. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11. Panaszok intézése

A Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Szolgáltató adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja, és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben a panaszra a Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a Vásárló (fogyasztó) lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

12. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., fogyasztói szerződéseknél a Rendelet rendelkezései az irányadók.

13. Fogalmak

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Kosár